آزمایش در منزل

از این بهتر ؟!!! دیگر نگران فرزند کوچک، ترافیک یا نداشتن وقت کافی و دلایل دیگری که شما را از مراجعه به آزمایشگاه بازمیدارد نباشید. به راحتی با ثبت درخواست آزمایش در منزل یا محل کار خود، آزمایشگاه آرامش به صورت رایگان نمونه گیر خود را به محل درخواستی اعزام می کند تا فرآیند نمونه گیری و ارسال نمونه به آزمایشگاه انجام شود. پاسخ و نتیجه خود را نیز به صورت آنلاین دریافت نمایید.

انواع چکاپ و قیمت پکیج های آزمایشگاهی در منزل

پکیج پایه بانوان

چکاپ بانوان
میلیون تومان 1,014
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC , FBS , CHOL , TG , HDL , LDL , ESR , Urea ,Cr , SGOT , SGPT , ALK , Ca , Fe , U/A , VITD3 , P , CRP , Ferritin ,TIBC
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پایه

پکیج رایج بانوان

چکاپ بانوان
میلیون تومان 1,478
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL ,TG , HDL , LDL , ESR , Urea , Cr , SGOT , SGPT , ALK , Ca , Fe , Mg , U/A , Bili T,D , P , Na , K , CRP , T3,T4,TSH , ZN , HbA1c , Ferritin , TIBC
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
رایج

پکیج کامل بانوان

چکاپ بانوان
میلیون تومان 3,458
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL, TG, HDL, LDL, ESR, Urea, Cr, SGOT, SGPT, ALK , Ca , Fe , Mg , U/A , U/C , Bili T,D , P , Na , K , CRP , T3,T4,TSH , ZN , HbA1c , HCV , HBS , Ag , HBSAb , Folic acid , PT , PTT, Ferritin, TIBC, GGT, B12, D3, CPK, LDH, S/E, HIV Ab&Ag, OB
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
کامل

پکیج پایه بانوان سالمند

چکاپ بانوان سالمند
هزار تومان 840
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALP)
 • FBS, Urea, Creat, Chol, TG, HDL, LDL, SGOT(AST), SGPT (ALT), ALP, Fe, TIBC, Ca, P, Mg, Zn, ferritin (ECL), CBC, ESR 1h, Urine Analysis
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پایه

پکیج رایج بانوان سالمند

چکاپ بانوان سالمند
میلیون تومان 2,063
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL ,TG , HDL , LDL , ESR , Urea , Cr , SGOT , SGPT , ALK , CPK , U/A , Na , K , VitD3 , Gamma Gt , T3,T4,TSH , ZN , HbA1c , Bili , P , CRP , LDH , U.Acid
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
رایج

پکیج کامل بانوان سالمند

چکاپ بانوان سالمند
میلیون تومان 3,199
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL, TG, HDL, LDL, CPK, CKMB, LDH, Urea, Cr, SGOT , U.Acid , SGPT , ALK , U/A , Na , K , VitD3 , Gamma Gt , T3,T4,TSH , Bili T,D , HBs Ag HBS,Ab , HCV , Folic acid , P , PT,PTT , Ferritin, TIBC, S/E, OB, Vitamin B12, ZN, PSA (total, free)
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
کامل

پکیج پایه آقایان

چکاپ آقایان
هزار تومان 461
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC , FBS , CHOL , TG , HDL , LDL , ESR , Urea ,Cr , SGOT , SGPT , ALK , Ca , P , Na , K , U/A , Bili T,D , PSA (total,free)
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پایه

پکیج رایج آقایان

چکاپ آقایان
میلیون تومان 1,394
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL ,TG , HDL , LDL , ESR , Urea , Cr , SGOT , SGPT , ALK , U/A , Bili T,D , P , Na , CRP , T3,T4,TSH , Fe , ZN , HbA1c , Ferritin , TIBC , S/E,OB VitD3, Mg , K
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
رایج

پکیج کامل آقایان

چکاپ آقایان
میلیون تومان 3,865
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, Fe, HIV, CRP, ESR, Ca, Mg, FBS, CHOL, TG, HDL, LDL, CPK, CKMB, LDH, Urea, Cr, SGOT , U.Acid , SGPT , ALK , U/A , Na , K , VitD3 , Gamma Gt , T3,T4,TSH , Bili T,D , HBs Ag HBS,Ab , HCV , Folic acid , P , PT,PTT , Ferritin, TIBC, S/E, OB, Vitamin B12, ZN, PSA (total, free)
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
کامل

پکیج پایه آقایان سالمند

چکاپ آقایان سالمند
میلیون تومان 1,001
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL, TG, HDL, LDL, ESR, Urea, Cr, SGOT, SGPT, ALK, Ca, P, Na, K, U/A, Bili T,D, PSA (total,free)
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پایه

پکیج رایج آقایان سالمند

چکاپ آقایان سالمند
میلیون تومان 2,059
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL, TG, HDL, LDL, CRP, ESR, Urea, Cr, SGOT, SGPT, U.Acid, ALK, Ca, U/A, Bili T,D, P, Na, K, PSA (total , free), T3, T4, TSH, Fe, HbA1c, PT, PTT, Ferritin, TIBC, VitD3
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
رایج

پکیج کامل آقایان سالمند

چکاپ آقایان سالمند
میلیون تومان 3,653
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL, TG, HDL, LDL, ESR, Urea, Cr, Mg, GGT, HCV, HIV, U.Acid, SGOT, SGPT, ALK, Ca, Fe, PSA (total, free), U/A, U/C, Vit D3, Vit B12, PT, PTT, Bili T, D, P, Na, K, CRP, Ferritin, TIBC, HbA1c, LDH, CPK, HBsAg , HBsAb, HIV Ab&Ag, HCV Ab T3,T4,TSH
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
کامل

چکاپ نوزادان

کودکان زیر 2 سال
هزار تومان 696
 • Bili, G6PD
 • T3, T4, TSH
 • PKU, UA, UC, S/E
 • CBC, BG
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج کودکان

چکاپ کودکان

کودکان بالای 2 سال
میلیون تومان 2,195
 • CBC, ESR, CRP, Ca, P
 • FBS, TG, CHol, HDC, LDL
 • D3, Fe, Ferritin, B12
 • TIBC, Folic Acid, Zn
 • T3, T4, TSH
 • UA, UC, S/E, BG
 • G6PD, HB.Elect
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج کودکان

آزمایش سرطان

برای آقایان
هزار تومان 999
 • CA 19_9
 • CEA (ECL)
 • AFP
 • PSA (total, free)
 • free PSA ECL
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
مارکر سرطان

آزمایش سرطان

برای بانوان
میلیون تومان 2,059
 • CA 125 (ECL)
 • CA1503 (ECL)
 • CA1909 (ECL)
 • HE4
 • AFP (ECL)
 • CEA (ECL)
 • Beta hcg
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
مارکر سرطان

جهت کسب اطلاعات بیشتر صفحه آزمایش سرطان را مطالعه نمایید.

تست ریزش مو

برای آقایان
هزار تومان 904
 • Mg , Fe , Zn
 • Vit D3 , Vit B12
 • TSH
 • Progesterone
 • Testosterone
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
ریزش مو

تست ریزش مو

برای بانوان
میلیون تومان 1,227
 • Mg , Fe , Zn
 • Vit D3 , Vit B12
 • TSH , FSH , LH , PRL
 • Progesterone
 • Testosterone
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
ریزش مو

جهت کسب اطلاعات بیشتر صفحه آزمایش ریزش مو را مطالعه نمایید.

غربالگری نوزاد

پس از تولد
هزار تومان 592
 • Bili (T,D)
 • PKU
 • G6 PD
 • T3,T4,TSH
 • CBC
 • BG
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
غربالگری

بیماری دیابت

آزمایش های روتین
هزار تومان 472
 • FBS , BS 2h pp , Hb A1C
 • U/A , Urea , Cr
 • Tg , Chol , HDL , LDL
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

بیماری دیابت

آزمایش های تکمیلی
هزار تومان 991
 • FBS , BS 2h pp , Hb A1C
 • U/A , Urea , Cr , Tg , Chol
 • HDL , LDL , Urine Vol. (24h)
 • Urine Microalbumin(24h)
 • Urine protein (24h)
 • Urine Microalbumin Random
 • Urine protein Random
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آزمایش دیابت کلیک نمایید.

بیماری تیروئید

آزمایش های روتین
هزار تومان 756
 • T3 , T4
 • TSH , Free T3
 • Free T4 , Anti TPO
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

بیماری تیروئید

آزمایش های تکمیلی
میلیون تومان 1,279
 • T3 , T4 , TSH
 • Free T3 , Free T4 , P
 • Anti TPO , T3-up , Ca
 • Anti -Tg , Thyrogolobuli
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آزمایش تیروئید کلیک نمایید.

بیماری کبد چرب

آزمایش های روتین
هزار تومان 341
 • SGOT , SGPT
 • ALK , Bill
 • GGT
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

بیماری کبد چرب

آزمایش های تکمیلی
هزار تومان 796
 • SGOT , SGPT
 • ALK , Bill
 • GGT , HCV
 • HBs Ag
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آزمایش کبد کلیک نمایید.

ناباروری آقایان

آزمایش های ناباروری آقایان
هزار تومان 633
 • LH , FSH
 • T3 , T4 ,TSH
 • Testosterone
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

ناباروری بانوان

آزمایش های روتین
میلیون تومان 1,737
 • LH , FSH
 • Prolactin , AMH
 • T3 , T4 ,TSH
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

ناباروری بانوان

آزمایش های تکمیلی
میلیون تومان 3,500
 • LH , FSH , Prolactin
 • T3 , T4 ,TSH , AMH
 • Toxo (IgG) , Toxo (IgM) , Rub (IgG)
 • Rub (IgM) , CMV (IgG) , CMV (IgM)
 • VZV (IgG) , VZV (IgM) , HSV (IgG) , HSV (IgM)
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

بیماری قلبی عروقی

آزمایش های روتین
میلیون تومان 2,532
 • LDL , TG , CHOL , LDH
 • CK MB, CPK, LDH
 • ,Homocysteine, CBC, CRP
 • ESR 1h, VLDL, Pro BNP
 • Troponin High Sensitive
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

بیماری قلبی عروقی

آزمایش های تکمیلی
میلیون تومان 3,191
 • LDL , TG , CHOL , LDH
 • CK MB, CPK, LDH, Pro BNP
 • ,Homocysteine, CBC, CRP
 • Troponin High sensitive, ESR 1h
 • Apolipoprotein B, Apolipoprotein A1
 • Myoglobolin Urine, Lp(a), VLDL
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آزمایش تشخیص بیماری های قلبی کلیک نمایید.

روماتیسم مفصلی

آزمایش های روتین
هزار تومان 397
 • CRP , RF
 • ANA , Uric Acid
 • Ca , ALK , ESR
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

روماتیسم مفصلی

آزمایش های تکمیلی
میلیون تومان 2,051
 • U.ACID, ALP, Ca
 • CRP, RF, C3, C4
 • CH50, ANA
 • Anti MPO, Anti PR3
 • Anti CCP, SSA-RO
 • SSB-LA, ESR 1h
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آزمایش روماتیسم کلیک نمایید.

بیماری کلیوی

آزمایش های روتین
هزار تومان 182
 • Cr , Na , K
 • Uric Acid
 • Urea
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

بیماری کلیوی

آزمایش های تکمیلی
میلیون تومان 1,066
 • Cr , Na , K , Uric Acid
 • Urea , Urine Vol. (24h) , VMA (24 hrs)
 • Urine Citrate 24h , Urine Oxalate 24h
 • Micro Albumin 24h , Protein 24h
 • Random urine Protein , Random urine Micro Albumin
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر صفحه آزمایش کلیه را مطالعه نمایید.

بیماری هورمونی

آزمایش های روتین
میلیون تومان 2,289
 • PRL, FSH, LH
 • estradiol, Progesterone
 • Free Testosterone, Testosterone
 • androstenedione
 • AMH, DHEAS
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج عمومی

بیماری هورمونی

آزمایش های مخصوص بانوان
میلیون تومان 2,808
 • anti TPO, T4, T3-UP, T3
 • TSH, Free T4, Free T3, PRL
 • FSH, LH, estradiol
 • 17OHProg. Testosterone
 • DHEAS, AC 125, HE4
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج بانوان

جهت کسب اطلاعات بیشتر صفحه آزمایش هورمونی را مطالعه نمایید.

بیماری کم خونی

آزمایش های کم خونی
هزار تومان 685
 • Fe , Tibc
 • ferritin , CBC
 • Hb.Electrophoresis
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
کم خونی

بیماری چربی خون

آزمایش های چربی خون
هزار تومان 182
 • TG , CHOL
 • HDL
 • LDL
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
چربی خون

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آزمایش خون ، آزمایش کم خونی کلیک نمایید.

بیماری فشار خون

آزمایش های روتین
هزار تومان 551
 • TSH , T3 , T4 , TG
 • Chol , HDL , LDL
 • Cr , Na , K , Uric Acid
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

بیماری فشار خون

آزمایش های تکمیلی
میلیون تومان 3,161
 • Creat, U.Acid, Chol, TG
 • HDL, LDL, Na, K
 • Metanephrine(24 hr)
 • urine Normetanephrine(24 hr)
 • Free Cortisol 24h, VMA(24hrs)
 • Epinephrine Random,
 • Urine Vol.(24h), Anti TPO
 • Epinephrin (24 h Urine)
 • Norepinephrin 24hrs
 • Anti Tg, T4(ECL), T3(ECL)
 • TSH(ECL), Cortisol Am8-10am
 • Cortisol Pm, Renin Activity
 • Aldosterone(upright)
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آزمایش فشار خون کلیک نمایید.

پنل عفونی

تشخیص بیماری های عفونی
هزار تومان 957
 • HBS Ag
 • HBS Ab
 • HCV Ab
 • HIV Ab
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج رایج

ویتامین های بدن

تشخیص کمبود ویتامین ها و مواد معدنی
میلیون تومان 1,289
 • Vitamin D3 , Vitamin B12
 • Vitamin C , Zinc
 • Folic Acid , Vitamin E
 • Vitamin A
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج رایج

آزمایش در منزل

تست های آزمایشگاهی آزمایشگاه آرامش در منزل چگونه انجام می شود؟

آیا علاقه مند به انجام آزمایش های آزمایشگاهی در منزل خود هستید؟ با خدمات آزمایشگاهی آرامش در منزل آزمایشگاه آرامش شما به راحتی و بدون نیاز به مراجعه به آزمایشگاه می توانید تست خود را انجام داده و نتیجه ان را نیز به صورت آنلاین دریافت نمایید. در ادامه توضیح میدهیم که این پروسه به چه شکل انجام می شود.

مرحله 1: ثبت درخواست

ابتدا شما می توانید با برقراری تماس تلفنی با کارشناسان ما یا از طریق اپلیکیشن آرامش درخواست آزمایش در منزل را ثبت نمایید تا زمانی را برای مراجعه نمونه گیر تعیین کنید. لازم به ذکر است که آزمایشگاه آرامش با تمام بیمه های تکمیلی و پایه طرف قرارداد می باشد. همچنین هزینه نمونه گیری در منزل در مناطق 22 گانه شهر تهران رایگان می باشد.

آزمایش در منزل برای افرادی که وقت کافی برای مراجعه به آزمایشگاه را ندارند یا خانم هایی که دارای فرزند کوچک هستند و یا بنا به هر دلیلی شرایط مراجعه را به آزمایشگاه ندارند بسیار مناسب می باشد و از همه مهم تر اینکه در شهر تهران هیچ هزینه ای برای نمونه گیری دریافت نمی شود.

مرحله 2: آماده شدن برای انجام آزمایش

انجام برخی از آزمایش ها نیاز به ناشتایی و آماده سازی ها دارد. یک شرایطی باید رعایت شود برخی داروها  و خوراکی ها نباید خورده شود و خیلی موارد دیگر که ممکن است بر روی نتیجه آزمایش تاثیر بگذارد. درنتیجه بهتر است از قبل این موارد را مطالعه نمایید یا از پزشک متخصص خود در اینباره سوال فرمایید. کارشناسان آزمایشگاه آرامش نیز خیلی موارد را به شما یادآوری خواهند کرد.

مرحله 3: انجام نمونه گیری

بسته به آزمایشی که سفارش می دهید، باید خون، بزاق، سواب واژینال، نمونه ادرار و … نمونه گیری شود.

نمونه گیر آزمایشگاه شبانه روزی آرامش در زمانی که بیمار در هنگام پذیرش تعیین کرده است به محلی که مشخص کردید مراجعه می کند و اقدامات لازم را برای نمونه گیری انجام می دهد. نمونه گرفته شده شماره گذاری و بسته بندی می شود و توسط نمونه گیر به آزمایشگاه ارسال می شود. مجددا نیز تاکید می شود که شما فقط باتوجه به نوع بیمه ای که دارید هزینه آزمایش را پرداخت می کنید و هیچگونه هزینه اضافی جهت نمونه گیری در منزل شما دریافت نمی شود.

مرحله 4: انتقال نمونه به آزمایشگاه

پس از آنکه نمونه گیری انجام شد، همانطورکه در بخش قبل توضیح داده شد نمونه گیر آن را به آزمایشگاه منتقل می کند تا فرآیند بررسی روی آن انجام شود.

مرحله 5 : دریافت نتایج

قطعا مدت زمان لازم برای حاصل شدن نتایج آزمایش های مختلف متفاوت می باشد. بعد از آنکه نتیجه آزمایش آماده شد شما به راحتی می توانید از بخش جواب دهی آنلاین وبسایت آرامش نتیجه آزمایش خود را به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه به آزمایشگاه دریافت نمایید.

درخواست آزمایش در منزل
درخواست مشاوره رایگان

همین حالا می توانید با برقراری تماس از طریق شماره زیر از مشاوره رایگان آزمایشگاه آرامش در رابطه با نحوه ثبت آزمایش در منزل برخوردار شوید. همچنین درباره نحوه انجام آزمایش های مختلف و رعایت نکات ضروری پرس و جو کنید. کارشناسان ما پاسخگوی تمام سوالات شما خواهند بود. بی صبرانه منتظر شما هستیم.

مشاوره رایگان آزمایشگاه آرامش

آزمایش در منزل توسط آزمایشگاه آرامش تحت پوشش تمام بیمه ها انجام می شود

پوشش آزمایش در منزل توسط بیمه بسته به طرح بیمه خاص و دلیل انجام تست می تواند متفاوت باشد. به طور کلی، آزمایش‌های تشخیصی که از نظر پزشکی توسط ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی ضروری تشخیص داده می‌شوند، احتمالاً تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، اگر فردی علائم COVID-19 را داشته باشد و ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی او آزمایشی را توصیه کند، هزینه آزمایش ممکن است توسط بیمه او پوشش داده شود.

با این حال، اگر فردی بخواهد به دلایل شخصی یا برای مقاصد مسافرتی آزمایش بدهد، ممکن است هزینه آزمون تحت پوشش بیمه قرار نگیرد. مهم است که با ارائه‌دهنده بیمه خود بررسی کنید تا مشخص شود که چه چیزی تحت برنامه خاص شما پوشش داده می‌شود. همچنین مهم است که توجه داشته باشید که برخی از ارائه دهندگان بیمه ممکن است الزامات خاصی برای آزمایش در خانه داشته باشند، مانند استفاده از یک کیت آزمایش خاص یا کار با یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خاص. قبل از انجام تست در منزل حتما با ارائه دهنده بیمه و ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود مشورت کنید تا مطمئن شوید که تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

با تمام این اوصاف آزمایشگاه شبانه روزی ارامش با تمام بیمه ها طرف قرارداد می باشد و شما بدون پرداخت هزینه نمونه گیری و ایاب ذهاب در تهران تنها با پرداخت درصد فرانشیزی که برای بیمه شما تعیین شده است آزمایش خود را انجام می دهید و هزینه دیگری پرداخت نخواهید کرد. تنها با داشتن نسخه پزشک نمونه گیر برای دریافت نمونه جهت ازمایش به منزل شما مراجعه کرده و نمونه را اتخاذ و به ازمایشگاه تحویل می دهد و سپس شما جواب آزمایش خود را به صورت آنلاین از سایت می توانید دریافت نمایید. مجددا تاکید می شود با توجه به نوع بیمه پایه و تکمیلی خود هزینه آزمایش را پرداخت می کنید و هیچ هزینه دیگری را پرداخت نخواهید کرد. درصورت داشتن بیمه تکمیلی مناسب بسیاری از آزمایش ها منجر به هزینه صفر می شود و عملا شما هیچ هزینه ای پرداخت نخواهید کرد.

آزمایش در منزل قطعا در زمان برای شما صرفه جویی بسیاری خواهد داشت و شما برای این صرفه جویی در زمان هیچ گونه هزینه ای هم پرداخت نمی کنید. دیگر هم نیاز به پرداخت هزینه رفت و آمد و مراجعه به فضای بیمارستان نخواهید بود.

خدمات آزمایش در منزل شامل کدام آزمایش ها می شود

خدمات آزمایشگاهی در منزل شامل انجام آزمایشات پزشکی و تشخیصی در خانه شما است. برخی از خدمات آزمایشگاهی در منزل عبارتند از:

 1. آزمایش خون: شامل اندازه گیری سطح قند خون، شرایط کبدی و کلیه، سطح کلسترول و تری گلیسرید و همچنین شمارش سلول های خونی.

 2. آزمایش ادرار: شامل بررسی نمونه ادرار شما برای شناسایی علائم عفونت و سایر مشکلات کلیه.

 3. آزمایش سلامت زنان: شامل آزمایش های ارزیابی سلامت بانوان مانند اندازه گیری سطح هورمون های باروری، آزمایش های مربوط به ایدز و سایر بیماری های جنسی.

 4. آزمایش مدفوع: شامل بررسی نمونه مدفوع شما برای شناسایی علائم عفونت و سایر مشکلات گوارشی.

 5. آزمایش هورمونی: انجام آزمایش های هورمونی در منزل شما شامل اندازه گیری سطح هورمون های گوناگون مانند هورمون تیروئید، هورمون رشد، هورمون استروژن و تستوسترون می‌شود.

 6. آزمایش بیوشیمی: انجام آزمایش های بیوشیمیایی در منزل شما شامل اندازه گیری سطح برخی از ترکیبات مانند سدیم، پتاسیم، کلرید، کلسیم و سایر ترکیبات مورد نیاز برای تشخیص برخی از بیماری ها است.

 7. آزمایش های تشخیصی: انجام آزمایش های تشخیصی در منزل شما شامل آزمایش های تشخیصی مانند بررسی نمونه خون و ادرار برای تشخیص بیماری های مختلف مانند دیابت، بیماری های قلبی عروقی و سایر بیماری های پزشکی است.

 8. آزمایش های تشخیص سرطان: انجام آزمایش های سرطان در منزل شما با بررسی موارد مختلف قابل انجام می باشد.

 9. آزمایش های کرونا و سایر بیماری های عفونی: انجام آزمایش های کرونا و سایر بیماری های عفونی در منزل شما می‌تواند به شما کمک کند تا به سرعت و به طور موثری درمان بشوید و از شیوع بیماری جلوگیری کنید.

در کل، خدمات آزمایشگاهی در منزل به شما کمک می‌کنند تا بدون نیاز به مراجعه به بیمارستان یا مراکز آزمایشگاهی، نمونه های خود را جمع آوری کرده و نتایج تست های خود را در خانه دریافت کنید.

همچنین این خدمات به شما کمک می‌کنند تا در محیطی راحت و مطمئن، بدون هیچگونه استرس و نگرانی از عوارض احتمالی مراجعه به مراکز آزمایشگاهی، به آزمایش های مورد نیاز برای تشخیص بیماری های مختلف، پیشگیری و مراقبت از سلامت خود بپردازید.

خدمات آزمایشگاهی در منزل توسط آزمایشگاه شبانه روزی آرامش ارائه می‌شود و اغلب برای استفاده از این خدمات، می‌توانید با ما تماس بگیرید و یا از طریق سایت و اپلیکیشن آرامش ثبت سفارش دهید. البته قبل از استفاده از این خدمات بهتر است با پزشک خود مشورت کنید تا نوع آزمایشی که نیاز دارید، مشخص شود.

چه آزمایش هایی در منزل قابل انجام نمی باشد

باتوجه به نوع و نحوه انجام بعضی آزمایش ها امکان نمونه گیری و انجام آن در منزل نمی باشد. این نوع آزمایش ها را می توانید با مراجعه به آزمایشگاه شبانه روزی آرامش در سعادت آباد انجام دهید. آزمایش هایی که قابل انجام در منزل نمی باشند عبارتند از :

 • آزمایش semen 
  آزمایش semen که به آن آنالیز مایع منی نیز می گویند، یک آزمایش آزمایشگاهی است که ویژگی های مایع منی مردان از جمله تعداد، حرکت و شکل اسپرم را ارزیابی می کند. این آزمایش معمولاً برای ارزیابی باروری مرد و توانایی او برای داشتن فرزند انجام می شود.
 • آزمایش پاپ اسمیر
  آزمایش پاپ اسمیر که به نام تست پاپ یا سیتولوژی دهانه رحم نیز شناخته می شود، یک تست غربالگری است که برای تشخیص سلول های غیرطبیعی دهانه رحم که ممکن است منجر به سرطان دهانه رحم شود، استفاده می شود. این آزمایش شامل جمع‌آوری نمونه‌ای از سلول‌ها از دهانه رحم زن است که قسمت پایینی رحم است که به داخل واژن باز می‌شود.
 • آزمایش HPV
  آزمایش HPV یا زیگیل تناسلی یک آزمایش پزشکی است که وجود ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) را بررسی می‌کند، یک عفونت شایع مقاربتی که می‌تواند منجر به سرطان دهانه رحم شود. این آزمایش معمولاً در طول معاینه زنان انجام می‌شود و شامل جمع‌آوری نمونه‌ای از سلول‌ها از دهانه رحم زن است، که قسمت پایینی رحم است که به داخل واژن باز می‌شود.
 • کشت قارچ
  آزمایش‌های کشت قارچ، آزمایش‌های آزمایشگاهی هستند که برای مطالعه رشد و نمو میسلیوم قارچ در شرایط کنترل‌شده انجام می‌شوند. این آزمایش‌ها می‌تواند به محققان در بهینه‌سازی شرایط رشد، بهبود عملکرد، و مطالعه ژنتیک و بیولوژی گونه‌های مختلف قارچ کمک کند.
 • آزمایش ژنتیک
  آزمایش ژنتیک یک آزمایش پزشکی است که DNA افراد را برای شناسایی تغییرات یا جهش‌ها در کد ژنتیکی که ممکن است با یک بیماری یا شرایط خاص مرتبط باشد، تجزیه و تحلیل می‌کند. این آزمایش‌ها می‌توانند اطلاعات مهمی در مورد خطر ابتلا به بیماری‌های خاص و همچنین پاسخ احتمالی آن‌ها به داروها یا درمان‌های خاص ارائه دهند.

آزمایش خون در منزل

انجام آزمایش خون در منزل توسط نمونه گیر (پرسنل آزمایشگاهی) به طور معمول در آزمایشگاه‌های پزشکی انجام می‌شود. برای انجام آزمایش خون، ابتدا نیاز است که شما درخواست خود را در اپلیکیشن آرامش ثبت کنید، کارشناسان آزمایشگاه آرامش با شما تماس میگیرند تا هماهنگی های لازم جهت ارسال نمونه گیر و کمک به ثبت آزمایشات شما بصورت نسخه و بدون نسخه صورت پذیرد. نمونه گیر در ساعت و روز مشخص به محل مورد نظر شما ارسال میگردد و پس از انجام نمونه گیری، نمونه ها را به آزمایشگاه شبانه روزی آرامش ارسال کرده تا در اسرع وقت تحت آزمایش قرار گیرد.
در آزمایشگاه، پرسنل آزمایشگاهی نمونه خون را تحت آزمایش‌های مختلفی قرار می‌دهند تا اطلاعاتی درباره سلامتی شما به دست آید. این آزمایش‌ها شامل اندازه‌گیری سطح گلوبول‌های قرمز، سفید و پلاکت، سطح هورمون‌های مختلف، میزان قند خون، چربی خون و … می‌شود. پس از انجام آزمایش، نتیجه به پنل شما ارسال می‌شود

با ثبت نام در این وب اپ، بعد از انجام آزمایش در منزل و جمع آوری نمونه خون، پرسنل آموزش دیده و مجاز، نمونه خون را به آزمایشگاه فرستاده و نتایج آن را برای شما در اپلیکیشن ارسال می‌کند. با استفاده از این روش، می‌توانید آزمایش خود را در منزل انجام داده و نتیجه آن را به راحتی دریافت کنید.

در حال حاضر، بسیاری از آزمایشگاه‌های پزشکی، اپلیکیشن‌های مختلفی را برای سهولت و راحتی مراجعه‌کنندگان خود در اختیار قرار می‌دهند. با استفاده از این اپلیکیشن‌ها، شما می‌توانید نتایج آزمایش‌های خود را به صورت آنلاین و در هر زمانی که می‌خواهید، مشاهده کنید. همچنین، می‌توانید با استفاده از این اپلیکیشن‌ها، وقت مراجعه نمونه گیر د رمنزل خود را مشخص به نتایج آزمایش‌های قبلی خود دسترسی داشته باشید.
به عنوان مثال، برخی از اپلیکیشن‌های آزمایشگاهی شامل آزمایشگاه شبانه روزی آرامش تهران می‌باشد. این اپلیکیشن‌ها در دسترس برای سیستم عامل‌های iOS و Android هستند و می‌توانید آنها را براحتی دانلود کنید.

نمونه گیری ادرار در منزل

نمونه گیری ادرار در منزل برای آزمایش به صورت زیر انجام می‌شود:

 1. آماده‌سازی: برای نمونه گیری ادرار، باید یک ظرف تمیز و بسته‌بندی شده در دسترس داشته باشید. این ظروف در داروخانه‌ها و فروشگاه‌های پزشکی موجود است. همچنین، باید دست‌های خود را با آب و صابون شسته و خشک کنید. البته نمونه گیرهای ازمایشگاه آرامش با خودشون ظرف مخصوص می آورند.

 2. جمع‌آوری نمونه: برای جمع‌آوری نمونه، باید ابتدا بخشی از تمامی ادرار اولیه در دسترس را دور بریزید. سپس، چند ثانیه صبر کنید و سپس ظرف را زیر جریان ادرار قرار داده و نمونه ادرار را جمع‌آوری کنید. این کار باید به صورت آرام و با دقت انجام شود تا جریان ادرار متوقف نشود.

 3. نگهداری و حمل نمونه: پس از جمع‌آوری نمونه، باید ظرف را با درب آن بسته و به یک محل مناسب نگهداری کنید. بهتر است نمونه را به طور موقت در یخچال قرار دهید تا در هنگام ارسال به آزمایشگاه تخریب نشود. قبل از ارسال نمونه به آزمایشگاه، باید با کارشناسان آزمایشگاه یا پزشک خود تماس گرفته و نحوه ارسال نمونه را پیگیری کنید. البته اگر درهنگام مراجعه نمونه گیر به منزل شما شرایط ادرار را داشته باشید خود نمونه گیر آن را به آزمایشگاه منتقل می کند و شما نیاز به انجام کاری نخواهید داشت.

 4. تمیز کردن: پس از جمع‌آوری نمونه، باید ظروف استفاده‌شده و دست‌های خود را با آب و صابون تمیز کرد و به دقت هرگونه آلودگی را از بین بردید.

توصیه می‌شود که در صورتی که نمونه گیری ادرار در منزل نتیجه منفی داد، برای تأیید نتیجه با پزشک خود مشاوره کنید و اطمینان حاصل کنید که نیاز به نمونه گیری دوباره دارید یا خیر.

همچنین، اگر نمونه‌ای برای آزمایش گرفتید و به هر دلیلی نتیجه آن نامشخص یا مشکوک به بیماری بود، باید با پزشک خود تماس بگیرید و نحوه عملکرد بعدی را پیگیری کنید.

در نهایت، نمونه گیری ادرار در منزل برای برخی از آزمایش‌ها می‌تواند مفید باشد، اما بهتر است همیشه پیش از انجام هر نوع آزمایشی با پزشک خود مشورت کنید و دستورالعمل‌های دقیق برای جمع‌آوری نمونه را دنبال کنید.

آزمایش های رایجی که در منزل قابل انجام می باشد

آزمایش خون

یکی از رایج ترین خدمات آزمایش در منزل، نمونه گیری و آزمایش خون در منزل می باشد.

آزمایش خون در منزل

آزمایشگاه آرامش مفتخر است که آزمایش خون را در منزل با نمونه گیری رایگان در منزل در شهر تهران انجام می دهد.
آزمایش خون

آزمایش CBC

آزمایش CBC یکی دیگر از آزمایش های رایج آزمایشگاهی می باشد.

آزمایش CBC در منزل

آزمایشگاه آرامش مفتخر است که خدمت آزمایش CBC را در منزل ارائه می کند.
آزمایش CBC

آزمایش تیروئید

آزمایش تیروئید ازجمله آزمایش های رایج است که می تواند در منزل نیز انجام شود.

آزمایش تیروئید در منزل

آزمایشگاه آرامش مفتخر است که خدمت آزمایش تیروئید را در منزل ارائه می کند.
آزمایش تیروئید

آزمایش قند حون

آزمایش قند خون نیز یکی از رایج ترین آزمایش های موجود می باشد.

آزمایش قند خون در منزل

آزمایشگاه آرامش مفتخر است که خدمت آزمایش قند خون را در منزل ارائه می کند.
آزمایش تیروئید

آزمایش سرطان

آزمایش سرطان می تواند گستره زیادی از ازمایش ها را دربر گیرد.

آزمایش سرطان در منزل

آزمایشگاه آرامش مفتخر است که خدمات آزمایش سرطان را در منزل ارائه می کند.
آزمایش سرطان

آزمایش کبد

آزمایش‌های کبدی گروهی از آزمایش‌های خون هستند که آنزیم‌ها، پروتئین‌ها و سایر مواد تولید شده توسط کبد را اندازه‌گیری می‌کنند. این آزمایش ها برای ارزیابی سلامت کلی و عملکرد کبد استفاده می شود.

آزمایش کبد در منزل

آزمایشگاه آرامش مفتخر است که خدمات آزمایش کبد را در منزل ارائه می کند.
آزمایش کبد

آزمایش روماتیسم

روماتیسم یک اصطلاح عمومی است که برای توصیف گروهی از شرایطی که باعث التهاب و درد در مفاصل و ماهیچه ها می شود استفاده می شود.

آزمایش روماتیسم در منزل

آزمایشگاه آرامش مفتخر است که خدمات آزمایش روماتیسم را در منزل ارائه می کند.
آزمایش روماتیسم

آزمایش فشار خون

آزمایش فشار خون یک روش ساده و معمول پزشکی است که برای اندازه گیری نیروی خون در برابر دیواره رگ ها استفاده می شود. این آزمایش معمولاً با استفاده از فشارسنج انجام می شود.

آزمایش فشار خون در منزل

آزمایشگاه آرامش مفتخر است که خدمات آزمایش فشار خون را در منزل ارائه می کند.
آزمایش فشار خون

آزمایش دیابت

آزمایش دیابت یک معاینه پزشکی است که برای تشخیص دیابت انجام می شود. این آزمایش سطح گلوکز (قند) خون را اندازه گیری می کند، زیرا سطح گلوکز خون افراد مبتلا به دیابت بالاتر از حد طبیعی است.

آزمایش دیابت در منزل

آزمایشگاه آرامش مفتخر است که خدمات آزمایش دیابت را در منزل ارائه می کند.
آزمایش دیابت

نمونه گیری مدفوع در منزل

برای نمونه گیری مدفوع در منزل برای آزمایش، معمولا کیت نمونه‌برداری ارائه می‌شود که شامل دستکش‌های پزشکی، کانتینر نمونه گیری و دستورالعمل جمع‌آوری نمونه است.

برای جمع آوری نمونه مدفوع، معمولا بهتر است از مدفوع اول صبح استفاده کنید. قبل از جمع آوری نمونه، باید دست‌های خود را با صابون و آب بشویید و دستکش پزشکی را بپوشید. سپس با استفاده از قسمتی از کانتینر نمونه گیری، مدفوع را جمع آوری کرده و آن را در کانتینر قرار دهید. سپس کانتینر نمونه گیری را به داخل پوشش کاغذی آن قرار داده و در ظرف مخصوص بسته بندی کنید. نهایتاً باید بسته نمونه گیری را به آزمایشگاه یا مرکز تحلیل فرستاده و منتظر نتایج باشید.

حتماً باید به دقت دستورالعمل‌هایی که با کیت نمونه‌برداری ارائه می‌شود را مطالعه کنید و برای جلوگیری از آلودگی نمونه، دقیقا به دستورالعمل‌ها عمل کنید. همچنین، باید دقیقا برای مدت زمانی که در دستورالعمل مشخص شده است، نمونه را نگهداری کرده و آن را به زودی برای آزمایش به آزمایشگاه بفرستید.

در صورتی که نمونه‌برداری مدفوع برای آزمایش در منزل به صورتی انجام شود که به درستی نباشد، ممکن است نتایج آزمایش نامعتبر باشد و باید مجدداً نمونه جدیدی گرفته شود. همچنین، برای جلوگیری از ابطال نمونه، نباید از داروهایی که به تازگی مصرف شده‌اند یا در صورتی که مدفوع با خون مخلوط شده باشد، نمونه جمع آوری شود.

اگر در حین نمونه‌برداری مشکلی داشتید یا سوالی دارید، بهتر است با پزشک یا آزمایشگاه تماس بگیرید و از او راهنمایی بگیرید. در صورتی که به هر دلیلی قادر به جمع آوری نمونه خود نیستید، می‌توانید به مرکز بهداشت محلی خود مراجعه کرده و نمونه مدفوع خود را به صورت حضوری تحویل دهید.

توجه نمایید درصورتی که نمونه گیر آزمایشگاه آرامش به منزل شما مراجعه نماید تمامی این مراحل و لوازم مورد نیاز توسط خود او ارائه و انجام می شود و نمونه را با خود به آزمایشگاه منتقل می کند.

آیا آزمایش در منزل بدون نسخه پزشک هم امکان پذیر است ؟

بله امکان پذیر هست. فقط شما بدون نسخه پزشک باید هزینه آزمایش را به صورت آزاد پرداخت نمایید و نمی توانید از تخفیف بیمه خود استفاده نمایید. ئرنتیجه درصورتی که دارای بیمه پایه یا تکمیلی هستید بهتر است با نسخه پزشک آزمایش خود را ثبت نمایید تا بتوانید از بیمه خود نیز استفاده نمایید. به بیان دیگر بدون نسخه پزشک انگار شما تحت پوشش بیمه نیستید و به صورت آزاد پرداخت می کنید. 

بهترین راه برای حفظ سلامتی شما این است که همواره با پزشک خود مشورت کنید و در صورت نیاز به هر گونه آزمایش یا درمان، تنها از طریق پزشک خود عمل کنید. انجام آزمایش در منزل بدون نسخه پزشک به دلایل زیر ناموفق و خطرناک می‌تواند باشد:

1- اشتباه در تشخیص: گاهی اوقات نیاز به آزمایش‌های خاص و حرفه‌ای دارید که تنها با تخصص پزشک، تعیین می‌شود. در صورتی که بدون نسخه پزشک آزمایش انجام دهید، ممکن است در تشخیص و درمان بیماری خود اشتباه کنید.

2- مشکلات فنی: برخی از آزمایش‌ها نیاز به تجهیزات حرفه‌ای و مخصوص دارند که در خانه شما موجود نیست. این مسئله می‌تواند منجر به نتایج غلط و اشتباه شود.

3- خطر ابتلا به عفونت: در آزمایش‌های خاص ممکن است نیاز به جمع‌آوری نمونه خون، ادرار و… باشد. در صورت عدم رعایت شرایط بهداشتی و استفاده از وسایل ضدعفونی نشده، ممکن است به عفونت دچار شوید.

بنابراین، بهترین راه برای انجام آزمایش در خانه این است که با پزشک خود مشورت کرده و نسخه‌ای از آزمایش را از او بگیرید. پزشک شما با توجه به سوابق پزشکی شما، تعیین خواهد کرد که آیا نیاز به آزمایش در منزل دارید یا نه.

جواب آزمایش در منزل را چگونه دریافت می کنید؟

یک نکته مثبت که از خدمات آزمایش در منزل آزمایشگاه آرامش لازم به ذکر است دریافت جواب آزمایش به صورت آنلاین می باشد. شما می توانید با مراجعه به وب سایت آزمایشگاه شبانه روزی آرامش از بخش جواب دهی آنلاین در منو اصلی سایت پاسخ آزمایش خود را دریافت نمایید و درنتیجه دیگر نیازی به مراجعه به آزمایشگاه نمی باشد.

بعد از باز شدن صفحه مربوطه 4 بخش وجود دارد که مربوط به جواب دهی آنلاین به سازمان های همکار ، آزمایشگاه های همکار ، پزشکان همکار و بیماران است که شما می توانید با مراجعه به ان بخش چواب ازمایش خود را دریافت نمایید.

جواب دهی آنلاین برای ازمایش‌ها دارای بسیاری از مزایاست، از جمله:

1- سرعت: ازمایشات آنلاین به طور معمول بسیار سریع تر از آزمایشات سنتی انجام می‌شوند. در بسیاری از موارد، نتایج آنلاین به سرعت و تقریباً فوری در دسترس قرار می‌گیرند، بنابراین می‌توانید برای تشخیص بیماری یا تعیین درمان مناسب در زمان مناسب، از آنها استفاده کنید.

2- راحتی: استفاده از ازمایشات آنلاین بسیار آسان است و نیاز به مراجعه حضوری به یک مرکز آزمایش‌گاهی نیست. شما می‌توانید از کامپیوتر، تبلت یا گوشی هوشمند خود استفاده کنید تا به نتایج دسترسی پیدا کنید.

3- قابلیت دسترسی: با ازمایشات آنلاین، شما می‌توانید به نتایج خود از هر جایی که دسترسی به اینترنت دارید، دسترسی پیدا کنید. این مزیت بسیاری برای افرادی که در مناطق دورافتاده یا دور از شهر زندگی می‌کنند و یا به دلیل بیماری‌های خود قادر به حرکت نیستند، دارد.

4- پیشرفت فناوری: با پیشرفت فناوری، بسیاری از آزمایشات به صورت آنلاین انجام می‌شوند، از جمله آزمایشات DNA و روش‌های تشخیص تصویری. این روش‌ها به دقت و صحت نتایج کمک بسیاری می‌کنند.

5- امنیت: ازمایشات آنلاین بسیار امن هستند و با استفاده از سیستم‌های رمزگذاری، اطلاعات حساس شما به امنیت بالایی دسترسی پیدا می‌کنند.

چگونه باید آزمایش در منزل را تحت پوشش بیمه انجام داد؟

برخی از بیمه‌های سلامتی ممکن است شامل پوشش آزمایشات در منزل باشند. برای اطمینان از اینکه بیمه شما شامل این پوشش است، می‌توانید با شرکت بیمه‌ای خود تماس بگیرید و از ایشان درخواست کنید که پوشش آزمایشات در منزل را برای شما توضیح دهند.

در صورتی که بیمه شما پوشش آزمایشات در منزل را ارائه می‌دهد، می‌توانید با یکی از شرکت‌های آزمایش‌گاهی یا تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در منزل خود آزمایش را انجام دهید. پس از انجام آزمایش، نتیجه آن را به شرکت بیمه خود ارسال کنید تا هزینه آن را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

مهم است که به دقت شرایط پوشش بیمه خود را مطالعه کنید و به مواردی مانند محدودیت‌های درگیر شده با تعداد آزمایشات یا مربوط به تجهیزات مورد استفاده دقت کنید. همچنین ممکن است برخی از بیمه‌ها برای پوشش آزمایشات در منزل نیاز به معرفی پزشک یا مشاور ارائه دهنده خدمات داشته باشند. بهتر است در این مورد با شرکت بیمه خود تماس بگیرید و هرگونه شرایط و محدودیت را به دقت مطالعه کنید.

همچنین، قبل از انجام آزمایش در منزل، باید اطمینان حاصل شود که شرکت آزمایش‌گاهی یا تولید کننده تجهیزات پزشکی مرتبط با بیمه شما همکاری می‌کند و خدمات خود را تحت پوشش بیمه شما ارائه می‌دهد. همچنین باید مطمئن شوید که شرکت مورد نظر دارای مجوزهای لازم از سازمان‌های مربوطه مانند سازمان غذا و دارو و یا سازمان بهداشت و درمان است.

البته درصورت داشتن نسخه پزشک و باتوجه به اینکه آزمایشگاه آرامش سعادت آباد با تمامی بیمه های پایه و تکمیلی طرف قرارداد می باشد شما با خیال راحت می توانید از خدمات آزمایش در منزل آزمایشگاه آرامش بهره مند شوید. مجددا لازم به ذکر است که نمونه گیری در مناطق 22 گانه تهران به صورت رایگان انجام می شود و شما هیچ هزینه ای بابت ایاب ذهاب و نمونه گیری پرداخت نخواهید کرد.

هزینه آزمایش در منزل و نمونه گیری در منزل چقدر است ؟

قبل از توضیح در اینباره باید اعلام کنیم که آزمایشگاه آرامش مفتخر است که خدمات نمونه گیری در منزل را به صورت رایگان در مناطق 22 گانه تهران ارائه می نماید. اما ممکن است بسیاری از آزمایشگاه ها این نوع خدمات را با دریافت هزینه انجام دهند که در ادامه توضیح می دهیم.

هزینه آزمایش در منزل ممکن است بسته به نوع آزمایش، شرکت آزمایشگاهی یا تولید کننده تجهیزات پزشکی و منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. همچنین، هزینه پوشش بیمه شما نیز بر هزینه آزمایش در منزل تأثیر می‌گذارد.

در حالی که هزینه‌های آزمایش در منزل می‌تواند مقرون به صرفه باشد، اما همیشه اینطور نیست. ممکن است هزینه آزمایش در منزل بیشتر از هزینه آزمایش در آزمایشگاه باشد. بنابراین، قبل از انتخاب یک شرکت آزمایشگاهی یا تولید کننده تجهیزات پزشکی در منزل، باید اطمینان حاصل کنید که هزینه خدمات آنها با هزینه‌های معمول انجام می شود.

در هر صورت، برای داشتن اطلاعات دقیق‌تر در مورد هزینه آزمایش در منزل، بهتر است با شرکت آزمایشگاهی یا تولید کننده تجهیزات پزشکی در منطقه خود تماس بگیرید و اطلاعات مورد نیاز را از آنها بگیرید. همچنین، با شرکت بیمه خود نیز تماس بگیرید و اطمینان حاصل کنید که هزینه آزمایش در منزل تحت پوشش بیمه شما قرار دارد.

نمونه گیری رایگان در منزل در چه شهرهایی امکان پذیر است؟

درحال حاضر آزمایشگاه آرامش این خدمات را به صورت رایگان در مناطق 22 گانه تهران انجام می دهد و برای حومه تهران با دریافت هزینه ایاب ذهاب ارائه میکند اما به زودی نمونه گیری رایگان را برای کل استان تهران و استان البرز توسعه خواهیم داد.

جهت انجام باید به چند نکته نیز توجه کرد که همگی را در آزمایشگاه آرامش خواهید داشت

1- کیفیت آزمایش: انجام آزمایش در منزل ممکن است باعث کاهش کیفیت نمونه گیری و آزمایش شود، به خصوص در مواردی که آزمایش توسط شخصی که تجربه کافی ندارد، انجام می‌شود.

2- امکانات و تجهیزات: برای انجام آزمایش در منزل، باید از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برخوردار باشید. در صورتی که تجهیزات مورد نیاز را ندارید، باید آنها را خریداری کنید، که می‌تواند هزینه را بیشتر کند.

3- شرایط نگهداری نمونه: پس از نمونه‌گیری در منزل، باید نمونه را به آزمایشگاه منتقل کنید. در این مرحله باید به شرایط نگهداری و حمل نمونه توجه کنید تا کیفیت نمونه حفظ شود.

4- پیگیری نتیجه آزمایش: پس از انجام آزمایش در منزل، باید نتیجه آن را از شرکت آزمایشگاهی یا تولید کننده تجهیزات پزشکی دریافت کنید. در برخی موارد، این فرآیند ممکن است طولانی و پیچیده باشد.

در کل، انجام آزمایش در منزل ممکن است برای برخی افراد کارآمد و مقرون به صرفه باشد، اما برای دیگران نهایتاً زحمت بیشتری به دنبال دارد. بنابراین، قبل از انجام آزمایش در منزل، باید به دقت همه جوانب مربوط به آن را مورد بررسی قرار داده و تصمیم گیری کنید که آیا انجام آزمایش در منزل مناسب شماست یا خیر.

آزمایش در منزل با نمونه گیری رایگان را با آزمایشگاه آرامش سعادت آباد تجربه کنید

آزمایش در منزل در سراسر تهران با هزینه نمونه گیری رایگان

آزمایشگاه شبانه روزی آرامش واقع درسعادت آباد تهران مفتخر است که خدمات آزمایش در منزل را در سراسر تهران ارائه می کند. نمونه گیرهای آرامش تهت عنوان سفیر که می توانید آن ها را در منو اصلی و بخش نمونه گیرها مشاهده نمایید در سراسر تهران ازجمله شرق، شمال، جنوب و غرب مستقر هستند. 

درنتیجه شما به راحتی می توانید با ثبت درخواست خود از این خدمات بهره مند شوید. مجدد لازم به ذکر است که آزمایشگاه آرامش بابت اعزام نمونه گیرهای خود به محل هیچگونه هزینه مازادی دریافت نمی کند. یعنی شما تنها هزینه خود آزمایش را البته تحت پوشش تمامی بیمه های تکمیلی و پایه پرداخت می کنید

آزمایش در منزل در شمال تهران

همانطورکه گفته شد خدمات آزمایش در منزل در غرب تهران به صورت رایگان (بدون هزینه اضافی برای نمونه گیری در محل) توسط آزمایشگاه شبانه روزی آرامش انجام می شود.

آزمایش در منزل در شرق تهران

شرق تهران محدوده پرجمعیت تهران است که آزمایشگاه آرامش با نمونه گیرهای متعدد خود در این بخش خدمات آزمایش در منزل را با نمونه گیری رایگان پوشش می دهد.

آزمایش در منزل در غرب تهران

آزمایشگاه آرامش واقع در سعادت آباد می باشد و غرب تهران را برای ارائه خدمات آزمایش در منزل به طور کامل با هزینه نمونه گیری رایگان در محل پوشش می دهد.

آزمایش در منزل در جنوب تهران

لازم به ذکر است که خدمات آزمایش در منزل در جنوب تهران نیز با نمونه گیری رایگان انجام می شود. تمام مناطق 29 گانه تهران به طور مثال شهر ری نیز تحت پوشش می باشد.

آزمایش ژنتیک

آزمایش ژنتیک یک آزمایش پزشکی است که DNA فرد، ماده ژنتیکی موجود در هر سلول بدن را تجزیه و تحلیل می‌کند تا مشخص کند آیا تغییر یا جهش در یک ژن، کروموزوم یا پروتئین خاص وجود دارد یا خیر.

آزمایش ژنتیک

آزمایشگاه آرامش مفتخر است که خدمات آزمایش ژنتیک را ارائه می کند. به دلیل شرایط خاص باید در خود آزمایشگاه انجام شود.
آزمایش ژنتیک

آزمایش HPV

آزمایش HPV یک آزمایش پزشکی است که وجود ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) را تشخیص می‌دهد، یک عفونت شایع مقاربتی که می‌تواند باعث رشد غیرطبیعی سلول‌ها و منجر به سرطان دهانه رحم در زنان شود.

آزمایش HPV

آزمایشگاه آرامش مفتخر است که خدمات آزمایش HPV را ارائه می کند. به دلیل شرایط خاص باید در خود آزمایشگاه انجام شود.
آزمایش HPV

آزمایش پاپ اسمیر

آزمایش پاپ اسمیر که به آن تست پاپ نیز می گویند، یک آزمایش غربالگری پزشکی است که برای تشخیص سلول های غیر طبیعی در دهانه رحم، که قسمت پایینی رحم است که به داخل واژن باز می شود، استفاده می شود.

آزمایش پاپ اسمیر

آزمایشگاه آرامش مفتخر است که خدمات آزمایش پاپ اسمیر را ارائه می کند. به دلیل شرایط خاص باید در خود آزمایشگاه انجام شود.
آزمایش پاپ اسمیر

آزمایش کرونا

آزمایش کرونا یکی از رایج ترین آزمایش های رایج در سال های اخیر می باشد که به طور متعدد انجام می شود.

آزمایش کرونا در منزل

آزمایشگاه آرامش مفتخر است که خدمات آزمایش کرونا در منزل را ارائه می کند.
آزمایش کرونا

آزمایش تشخیص بیماری های قلبی

برای تشخیص بیماری های قلبی به آزمایش های خاصی نیاز است که توسط آرامش ارائه می شود.

آزمایش تشخیص بیماری های قلبی در منزل

آزمایشگاه آرامش مفتخر است که خدمات آزمایش تشخیض بیماری های قلبی را در منزل ارائه می کند.
آزمایش تشخیص بیماری های قلبی

چگونه می توان به خدمات نمونه گیری و آزمایش در محل اعتماد کرد؟

برای اعتماد به خدمات نمونه گیری و آزمایش در محل، بهتر است مراحل زیر را دنبال کنید:

1- جستجوی شرکت‌های معتبر: اولین مرحله برای اعتماد به خدمات نمونه گیری و آزمایش در محل، جستجوی شرکت‌های معتبر است. می‌توانید با جستجو در اینترنت و مشاهده نظرات کاربران، شرکت‌هایی را که تجربه و دانش کافی دارند، شناسایی کنید.

2- بررسی مدارک و مجوزها: در این مرحله باید مجوزها و مدارک شرکت‌هایی که به آنها اعتماد می‌کنید، بررسی شود. شرکت‌هایی که مجوزها و مدارک معتبر دارند، عموماً قابل اعتماد هستند.

3- پرسش از دیگران: می‌توانید از دوستان، آشنایان و همکاران خود در مورد تجربه‌هایشان با شرکت‌های نمونه گیری و آزمایش در محل بپرسید و از نظرات آنها استفاده کنید.

4- بررسی کیفیت آزمایش: برای اطمینان از کیفیت آزمایش، باید مطمئن شوید که شرکت نمونه گیری و آزمایش در محل از تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته و استاندارد استفاده می‌کند و به طور مداوم کنترل کیفیت را انجام می‌دهد.

5- پیگیری نتایج: باید مطمئن شوید که شرکتی که برای نمونه گیری و آزمایش در محل انتخاب کرده‌اید، به روز رسانی نتایج را به شما ارائه می‌دهد و در صورت وجود هرگونه مشکل، به شما توضیح می‌دهد.

در کل، برای اعتماد به خدمات نمونه گیری و آزمایش در محل، باید به این موارد هم توجه نمایید

6- قیمت: بررسی قیمت خدمات نمونه گیری و آزمایش در محل از جمله مواردی است که باید در نظر گرفته شود. باید مطمئن شوید که قیمت خدمات با کیفیتی که ارائه می‌شود، مناسب است.

7- امکانات اضافی: شرکت‌هایی که امکانات اضافی را نیز به مشتریان خود ارائه می‌دهند، بهتر هستند. به عنوان مثال، شرکت‌هایی که به مشتریانشان امکان تحویل نمونه در منزل و یا دسترسی به نتایج آزمایش از طریق پلتفرم آنلاین را می‌دهند، بهتر هستند.

8- تجربه کاربران: بررسی تجربه کاربران در مورد شرکت‌های نمونه گیری و آزمایش در محل نیز از موارد مهمی است که باید در نظر گرفته شود. نظرات کاربران می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری کمک کند.

9- قرارداد: قبل از استفاده از خدمات نمونه گیری و آزمایش در محل، قرارداد را به دقت مطالعه کنید. در صورت وجود هرگونه مشکل، باید بدانید که چه حقوق و قوانینی برای شما تعریف شده است.

به طور کلی، برای اعتماد به خدمات نمونه گیری و آزمایش در محل، باید مراحل بالا را به دقت دنبال کرد و برای انتخاب شرکت مناسب، به مطالعه و تحقیق کافی در این زمینه اختصاص داد.

لازم به ذکر است که شما می توانید با خیال راحت از خدمات آزمایش در محل آزمایشگاه آرامش استفاده نمایید چراکه تمامی این موارد ذکر شده در آن رعایت شده است.
 

آزمایش در محل کار و منزل با آزمایشگاه آرامش

آزمایشگاه شبانه روزی آرامش مفتخر است که خدمات آزمایش در منزل را ارائه می نماید اما ارائه این خدمات چه فایده ای دارد. آزمایش در محل کار و منزل، مزایای بسیاری برای افراد دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

1- صرفه‌جویی در زمان: با آزمایش در محل کار و منزل، نیازی به رفت و آمد به مراکز آزمایشگاهی نیست و این امر به صرفه‌جویی در زمان منجر می‌شود.

2- راحتی: آزمایش در محل کار و منزل، برای بسیاری از افراد راحتی بیشتری را به همراه دارد. به جای اینکه برای انجام آزمایش به مراکز آزمایشگاهی بروند، آزمایشگاه به محل آنها می‌آید.

3- کاهش استرس: بسیاری از افراد، به دلیل استرس و نگرانی از نتیجه آزمایش، نمی‌توانند به راحتی به مراکز آزمایشگاهی بروند. با آزمایش در محل کار و منزل، این مشکل نیز برطرف می‌شود.

4- اطمینان از حریم خصوصی: با آزمایش در محل کار و منزل، شما مطمئن می‌شوید که حریم خصوصی شما حفظ می‌شود و نیازی به اشتراک گذاشتن اطلاعات شما با دیگران نیست.

5- تخفیفات و تخفیفات ویژه: بسیاری از شرکت‌های نمونه گیری و آزمایش در محل، تخفیفات و تخفیفات ویژه برای مشتریان خود ارائه می‌دهند که این موضوع می‌تواند برای شما مزیتی باشد.

6- دسترسی آسانتر به خدمات: با آزمایش در محل کار و منزل، شما به راحتی می‌توانید به خدمات نمونه گیری و آزمایش دسترسی داشته باشید و نیازی به رزرو وقت قبلی نیست.

ازمایش در محل کار و منزل برای بسیاری از افراد بسیار مفید و کارآمد است و به عنوان یک راه حل نوین در زمینه سلامتی شناخته شده است. با توجه به تعداد روزافزونی که افراد به دلیل شیوع بیماری‌ها در خانه می‌مانند، خدمات نمونه‌گیری و آزمایش در محل کار و منزل می‌تواند برای افرادی که نیاز به آزمایش دارند و می‌توانند آزمایش را در خانه خود انجام دهند، یک راه حل مناسب باشد.

مزیت دیگر این خدمات این است که به علت عدم نیاز به سفر به مراکز آزمایشگاهی، احتمال ابتلا به بیماری‌های دیگر در آزمایشگاه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. همچنین، از آنجایی که آزمایش در محل کار و منزل به صورت مستقیم انجام می‌شود، زمان لازم برای نمونه‌برداری کاهش می‌یابد و بنابراین آزمایش‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

نکته مهمی که در خصوص آزمایش در محل کار و منزل باید در نظر داشته باشید این است که این خدمات به دلیل نیاز به تجهیزات و تخصص متخصصین مرتبط، هزینه‌ای بالا دارد. بنابراین، اگر به دنبال انجام آزمایش در محل کار و منزل هستید، بهتر است با شرکت‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند تماس بگیرید و اطلاعات دقیق تری در مورد هزینه‌ها و نحوه انجام آزمایش‌ها بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *