آزمایش کرونا در منزل

درخواست خدمات در منزل (کرونا)

آزمایش کووید19 به روش ملوکولیPCR یا سرولوژیک و آزمایش کووید 19 جهت مسافران پروازهای بین المللی و یا داخلی