لوگو مجله سلامت آزمایشگاه آرامش
لوگو مجله سلامت آزمایشگاه آرامش

چشم انداز (vision)

برند برتر آزمایشگاهی در سطح کشور و منطقه

ماموریت ها (missions)

ارائه خدمات تشخیص شبانه روزی، آموزشی و نحقیقاتی در محیطی ایمن و بهداشتی، با کیفیتی مطلوب، با استفاده از تجهیزات مدرن و سرمایه انسانی و زبده و اعضای هیئت علمی با رویکرد پزشکی تخصصی و بیمار محور

ارزش‌ها (valios)

✔ مشتری نوازی

✔ رعایت اخلاق حرفه‌ای و ارزش‌های اخلاقی

✔ ایمنی

✔ نگرش فرایندی

✔ کار تیمی

✔ آینده پژوهی

✔ مسئولیت پذیری اجتمایی

✔ جلب اعتماد جامعه