لوگو مجله سلامت آزمایشگاه آرامش
لوگو مجله سلامت آزمایشگاه آرامش

دکتر فریدالدین آرانی نژاد

مسئول فنی

دکتر حمید اخیانی

رئیس بخش پاتوبیولوژی و مسئول فنی

دکتر پژمان جاویدی نژاد

سوپروایزر آزمایشگاه

دکتر لاله حیدری

مسئول فنی بخش ژنتیک

دکتر بهرام شرفخانیان

مسئول فنی

دکتر بیژن نعمان‌پور

رئیس بخش میکروب‌شناسی بالینی

دکتر محمود یعقوبی

مسئول فنی

دکتر رامش یعقوبی

مدیریت آزمایشگاه

دکتر سید محمد جزایری

رئیس بخش ویروس‌شناسی و مرکز تحقیقات

دکتر ایمان رضایی

مدیر بخش تشخیص مولکولی و ژنتیک

دکتر میرهادی جزایری

رئیس بخش ایمونوژنتیک

دکتر مشایخ

مسئول فنی بخش پاتولوژی