لوگو مجله سلامت آزمایشگاه آرامش
لوگو مجله سلامت آزمایشگاه آرامش

درج نام آزمایشگاه آرامش در لیست 27 مرکز تحقیقاتی کشور که موفق به ارسال ژنوم کامل کورونا-سارس 2 به توسط NGS به GISAID (بانک جهانی اطلاعات ژنومیک مربوط به عوامل پاندمیک و آنفولانزا وابسته به سازمان بهداشت جهانی) گردیدند.